Cảm âm bài hát hay nhất dành cho sáo trúc. Cảm Âm nhạc buồn, cảm âm nhạc trẻ hay

Cảm Âm Chiếc Khăn Tang - Họa Tâm bản Chuẩn

300x250
Cảm âm Chiếc Khăn Tang - Họa Tâm 3

sol sol la,la do si la sol re mi
mi sol la la do si sol do re mi
sol mi mi re do re do si do re do si sol la mi sol la la mi re do si sol la
re mi sol la la do si la sol re mi
mi sol la la do si sol do re mi
sol mi mi re do re do si do re do si sol la la mi re do si sol la
sol mi mi re do re re sol mi
sol mi mi rê đô rê sol si3 rê mí
sol mi mi re do re do si do re do si sol la la mi re do si sol la
Cảm âm Chiếc Khăn Tang

Cảm âm Họa Tâm 1
Fà fà sol, sol sib la sol fa sol rề
rê fa sol, sol sib la fa sib đô2 rế2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, son rê2 đô2 sib la fa son
Đồ rề fa sol sol sib la sol fa sol rề
rề fa sol, sol sib la fà sib đô2 rế2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, son rê2 đô2 sib la fa son
Fa2 rê2 rê2 đô2 sib đô2, đô2 fa'2 rề2
fa2 rê2 rê2 đô2 sib đô2 fa2 sol2 đo2 rê2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, son rê2 đô2 sib la fa son


Cảm âm Họa tâm 2 (tone cao)
Là Đô Rê... rê fá mi rê đô là-sòn-là....
là đô rê, rê fá mi đồ fa son lá....
Đố La La, son fa son, fa mì fa, són mi rê đồ rê...
Là đô rê, rề lá son fa mi đồ rê....
Đố la la, son fa son.. son Đố la...
Đố La la, son fa son, đô Rế3 đô sòn la....
đố la la, son fa son, fa mi fa són fa rê đồ rê....
Là đô rê, rề lá son fa mi đồ rê....

Mời các bạn tham khảo clip sáo trúc cảm âm Họa Tâm rất hay :
0 Nhận xét